68. จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง”

ใน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีจำนวนเทศบาลรวมทั้งสิ้น 2,442 แห่ง เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 จำนวน 1 แห่ง แบ่งออกเป็นเทศบาลนคร 30 แห่ง (ไม่รวมองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) เทศบาลเมือง 179 แห่ง และเทศบาลตำบล 2,233 แห่ง ซึ่งเทศบาลที่เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง คือ เทศบาลเมืองบางคูรัด ซึ่งเดิมมีฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานครและในเขตเทศบาลมีจำนวน 22.87 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 34.44 ของจำนวนประชากรทั้งหมด เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 22.70 ล้านคน และเมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า จำนวนประชากรที่อยู่ในเขตเมืองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จำนวนและสัดส่วนประชากรของผู้อยู่ในเขตเมือง พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมการปกครอง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562